Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.02.2024r. a zasiłku celowego: 09.02.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Wiadomości

 

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-05-20 14:30
 • aoon-1.jpg

  Ogłoszenie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021”, poszukuje: kandydatów na ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

  2021-05-19 12:45
 • Ogłoszenie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” poszukuje pracowników

  2021-05-13 15:59

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, tytuł projektu: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, poszukuje: Kierowcę z kat.D i orzeczeniem o niepełnosprawności, Opiekuna (asystenta) z kat.D (który będzie zastępował kierowcę w razie jego nieobecności) i Dyspozytora.

 • aoon-1[1].jpg

  Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  2021-05-12 12:17

             Ministerstwo  Rodziny                                                           

      i Polityki Społecznej                                                      

   

  Zapraszamy do zgłaszania się o przyznanie usług Asystenta

   osobistego osoby niepełnosprawnej

          

           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” , realizowanego ze środków   Solidarnościowego Funduszu, zaprasza osoby chętne do wzięcia w nim udziału.

           Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

   

  Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego

   

  Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

   

  O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

  W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

  Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

  Program trwa do 31.12.2021 roku.

  Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

   

  (Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

   

  Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu siedziby Ośrodka w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 lub
  • skany dokumentów wysłać na adres mailowy – kontakt@mgops.kepno.pl, lub
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno

  Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

  Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie – tel: 62 78 247 67

  u koordynatora Programu Pani Sylwii Witak.

   

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu maju 2021 r.

  2021-05-12 10:12

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 maja 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 maja 2021 r.

 • Informacja z otwarcia ofert pn.: „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania”

  2021-05-07 15:30
 • Wyjaśnienia treści SWZ

  2021-04-30 16:35
 • plakat_nowy2021-1[1].jpg

  Informacja - Wspólnota AA - spotkania tłumaczone na PJM

  2021-04-30 10:34
  Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z
  napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na
  tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze
  zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach
  innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl
 • plakat-spis-1714x1200.jpg

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  2021-04-28 15:56

  Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny
  przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
  Udział w spisie jest obowiązkowy.
  Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno
  obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się
  z pobytu stałego w Polsce,
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.
  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS
  spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we
  własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu
  urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
  Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię:
  22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
  Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się
  z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
  Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
  w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
  Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa
  spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny
  na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
  Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je
  tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
  w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są
  poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki
  publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
  statystycznej.

 • images.png

  Projekt " Door - to - door w Mieście i Gminie Kępno"

  2021-04-28 15:26
 • Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy - Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

  2021-04-27 13:11
 • Informacja o wypłatach w miesiącu kwietniu 2021 r.

  2021-04-08 17:08

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27 kwietnia 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 kwietnia  2021 r.

 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  2021-03-31 09:20

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

  63 – 600 Kępno

  Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

  Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

  • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
  • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
  • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
  • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
  • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

  Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 )

  Wymagane dokumenty:

  Oświadczenie o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  5. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
  6. Oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  7. Oświadczenie o nie orzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

           Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiście w sekretariacie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10, 63 – 600 Kępno.

 • wesolych_swiat_wielkanocnych_88.jpg

  Wesołych Świąt Wielkanocnych

  2021-03-26 20:34

  Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą Państwu wiele chwil radości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą  w sens życia.                   Pogody w sercu i szczęścia płynącego z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

                  Życzy              

              Kierownik                                                                                                                Miejsko – Gminnego                                                                                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie                                                                                                                                                      wraz z pracownikami   

 • 6839.jpg

  Ruszają regionalne spotkania informacyjne konkursu grantowego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

  2021-03-17 08:50

  W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczynamy cykl dziewięciu spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia online, na platformie Zoom. Zachęcamy Was do udziału w spotkaniu poświęconym Waszemu regionowi: będzie to okazja do poznania konsultantek/konsultantów regionalnych oraz innych organizacji z regionu.

  Jednym z głównych założeń Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego organizujemy cykl dziewięciu spotkań, z których każde jest dedykowane innemu regionowi.

  Podczas spotkań regionalnych omówimy najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Stworzymy też przestrzeń do współpracy, dzięki której będziecie mogli wymienić się doświadczeniami i pomysłami na działania oraz – opcjonalnie – znaleźć partnera do Waszego projektu.

  Spotkania będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości.

  W trakcie spotkań:

  • przeanalizujemy ogłoszenie konkursowe: wymagania formalne i procedury,
  • prześledzimy wniosek grantowy w generatorze (specjalnym narzędziu do składania wniosków),
  • pokażemy budżet i przykłady kosztów kwalifikowanych.

  Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w:

  • konsultacjach dotyczących współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu,
  • krótkich spotkaniach dla organizacji, które planują złożenie wniosku w pierwszym, drugim bądź trzecim obszarze i poszukują partnerów.

  Spotkania dla poszczególnych regionów odbywać się będą w godzinach 11:00–14:00 w następujące dni:

  22 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (region 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski)
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_22-03-2021

  23 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa mazowieckiego i łódzkiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_23-03-2021

  24 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_24-03-2021

  29 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_29-03-2021

  30 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa podkarpackiego i lubelskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_30-03-2021

  31 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (region 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki)
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_31-03-2021

  6 kwietnia (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego
  Rejestracja: https://bit.ly/AO-regionalny_06-04-2021

  7 kwietnia (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_07-04-2021

  10 kwietnia (sobota) odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach odbywających się w ciągu tygodnia. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_10-04-2021

  Spotkania poprowadzą członkinie i członkowie Zespołu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć tutaj.

  Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby!

  Pierwszy konkurs ogłosimy 17 marca, a wnioski będzie można składać do 17 maja br.

  ***

  Przed rejestracją należy zapoznać się z Regulaminem spotkań online w ramach Programu
  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  Rejestrację na spotkanie zamykamy o godz. 12:00 w poprzedzającym je dniu roboczym.

  Link do wydarzenia (wraz z instrukcją korzystania z platformy Zoom) prześlemy do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym spotkanie oraz na dwie godziny przed spotkaniem. Jeśli nie otrzymasz wiadomości z linkiem, skontaktuj się z Adrianą Skutyńską: adriana.skutynska@frsi.org.pl, 574 999 973.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub masz do nas pytania, zachęcamy do kontaktu z konsultantem i konsultantkami regionalnymi.

 • Poland_Business_Run_szuka_beneficjentow!_-_info._prasowa_2.jpg

  Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

  2021-03-15 11:35

  Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

  Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

  Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.

  Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

  Jak się zgłosić?

  Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.

  Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.

 • info-o-grancie-projekt-1[1].jpg

  Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

  2021-03-12 15:31

  Gmina Kępno pozyskała grant w wysokości 249 064, 47 zł w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

  W ramach grantu wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami lub rodzinami, które korzystają z pomocy i integracji społecznej. Pracownicy wykonują swoją pracę w środowisku rodzinnym, miejscu zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami-usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających.

  Wartość dofinansowania stanowi 90% wartości zadania i wynosi 249 064,47 zł. Wkład własny Gminy i Spółdzielni Socjalnej "Szansa" to łącznie  27 673,83 zł, co stanowi 10% wartości zadania. Całkowita wartość projektu to 276 738,30 zł.

  Grantem objętych zostanie 41 pracowników etatowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym także personel Gminnego Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie, Noclegowni, Całodziennego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, a także 22 pracowników etatowych i 55 nieetatowych (umowa zlecenie) zatrudnionych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” na stanowiskach opiekunki lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatki do wynagrodzeń wypłacane będą za okres od stycznia do czerwca 2021 r.

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu marcu 2021 r.

  2021-03-10 10:23

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 marca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  22 marca  2021 r.

 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-03-05 12:41
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: Edukacja w Rehabilitacji Joga Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-24 15:09
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Warsztaty z lekarzem” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:44
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:43
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Dogoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:42
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – 5 praw” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:41
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:56
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Warsztaty z lekarzem Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:55
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Dogoterapia Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:54
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Pięć biologicznych praw natury w trzech strefach życia człowieka” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:53
 • Wypłaty świadczeń w miesiącu lutym 2021 r.

  2021-02-09 09:26

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 lutego 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ : 23 lutego  2021 r. 

 • "Rodzina 500+" nowy okres świadczeniowy

  2021-02-01 10:57

  „Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, terminy – główne przekazy

  • Prowadzona przez rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju zakłada istnienie silnej, aktywnej, kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, która jest fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim.
  • „Rodzina 500+” jest flagowym programem rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin. Jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił życie wielu rodzin.
  • Dzisiaj, w dobie pandemii, to wsparcie jest dla wielu rodzin gwarantem bezpieczeństwa.
  • Rządowy program „Rodzina 500+” – za który odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – zapewnia rodzicom nawet rocznie 6000 zł na dziecko, a długi okres finansowania – trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości – powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł na jedno dziecko.  To inwestycja w przyszłość dzieci, w przyszłość wspólnoty.
  • Od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje blisko 6,6 mln dzieciom.
  • Transfery pieniężne z rządowych programów – Rodzina 500 plus, ale też Dobry Start – przyczyniają się do zapewnienia dzieciom solidnego wykształcenia, odpowiedniego odżywiania i leczenia, a także pozwala rodzinom na zwiększenie wydatków m.in. na edukację (książki i pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci), a także  rekreację.

  Zmiany terminów

  • W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze.
  • Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
  • Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
  • Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

  Wypłata świadczeń

  • Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
  • Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook