Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 września 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 września 2021 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

Tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

Tel. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimantacyjny, Dobry Start (300+) 510 900 451


e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

 • psycholog.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Psycholog

 • radca_prawny.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Radca prawny

 • doradca_zawodowy.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Doradca zawodowy

 • Ogłoszenie - Psycholog

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje psychologa.

 • Ogłoszenie - Radca prawny

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje Radcę prawnego.

 • Ogłoszenie - doradca zawodowy

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w ramach realizacji projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poszukuje doradcy zawodowego.

 • Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej

 • oferta.jpg

  Oferta "Skuteczne Wsparcie 2018-2020"

  .Oferta dotycząca postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w przedmioccie: realizacja gorącego posiłku dla 14 uczestników projektu "Skuteczne Wsparcie 2018-2020" współfinanowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2018-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

 • Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej

 • ogloszenie.jpg

  Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do udziału w projekcie "Skuteczne Wsparcie 2018-2020"

 • "Dobry Start" 300+

  "Dobry Start" 300+

  Wniosek o świadczenie "Dobry Start" będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez 
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
  ul. Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno, 
  pok. 21 od godz 8-16 (biuro 500+).

   

  "Dobry Start " 300+

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie od 01. lipca 2018r. będzie realizować program „Dobry Start”. 
  "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  Jednak świadczenie "dobry start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

  Świadczenie "dobry start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia "dobry start" samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

  Jak otrzymać świadczenie "dobry start"?

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


  Gdzie złożyć wniosek?

  Wnioski o świadczenie "dobry start" będą przyjmowane i realizowane przez tą samą instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Kępnie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13, 63-600 Kępno , pok. 21 od godz 8-16.

  Kiedy złożyć wniosek?

  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 • Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny

 • skanowanie0006[1].jpg

  Ogłoszenie z dnia 15.06.2018 - Pracownik socjalny

 • Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą w Kępnie przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10., e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl, zwany dalej Administratorem;

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl lub telefonicznie (62) 782 47 67

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania i/lub działań wobec klienta i mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa.

  4. Dane przetwarzane będą zgodnie z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

  5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub działań wobec klienta.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  -  przenoszenia danych,

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  -  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 • Informacja o wynikach naboru na specjalistę pracy socjalnej

 • skanowanie0003-page-001.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz Zastępca Głównego Księgowego

 • skanowanie0002-page-001[1].jpg

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Zastępca Głównego Księgowego

 • Ogłoszenie - Psycholog

 • Ogłoszenie - Doradca zawodowy

 • Ogłoszenie - Specjalista pracy socjalnej

 • skanowanie-page-001[1].jpg

  Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Głównego Księgowego

 • Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.

 • Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny Referent

 • Informacja o wyniku postępowania

  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług zapewnienia nocegów i wyżywienia podczas warsztatów szkoleniowych uprawniających społecznie osoby niepełnosprawne" w ramach projektu "W rodzinie siła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 7: „Włączenie społeczne”, Działania 7.2. „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządowe i ich jednostki organizacyjne”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

 • Konkurs_1.jpg

  Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.

 • Instruktor_Terapii_Zajeciowej[2].jpg

  Ogłoszenie - Instruktor Terapii Zajęciowej

 • Psycholog.jpg

  Ogłoszenie - Psycholog

 • Zapytanie ofertowe

  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zaprasza do złożenia oferty na zadania dotyczące wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług zapewnienia noclegów i wyżywienia podczas warsztatów szkoleniowych usprawniających społecznie osoby niepełnosprawne w ramach prowadzonego projektu „W rodzinie siła”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 7: „Włączenie społeczne”, Działania 7.2. „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządowe i ich jednostki organizacyjne”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

 • skanowanie-page-001.jpg

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Samodzielny Referent

 • 1[1].jpg

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny Referent

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook