Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.11.2023 r. a zasiłku celowego: 23.11.2023 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Wiadomości


 

 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  2020-07-02 15:43
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych

  2020-06-30 14:58
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu opiekunka środowiskowa

  2020-06-30 14:57
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B

  2020-06-30 14:56
 • WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ DOPIERO W 2021 ROKU

  2020-06-30 10:10

  Szanowni Państwo,

  w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.

  Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

   

  W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • świadczenia „Dobry start” - wyprawka szkolna w wysokości 300 zł
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" -Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-06-26 11:45
 • Informacja świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjny oraz Dobry start (300+)

  2020-06-24 12:46

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjnyoraz wniosek Dobry start (300+) można składać:

  - od 01.07.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub ministerialny Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia)
  - od 01.08.2020 r. drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki wystawionej w MGOPS Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10. 
   
  Wniosek musi być wypełniony, posiadać kompletną dokumentację oraz koniecznie numer telefonu kontaktowego.
   
  Informację można uzyskać pod numerami telefonu:
  świadczenia rodzinne - 62 78 201 39
  Dobry start (300+) oraz fundusz alimentacyjny 62 78 201 39
   
  Wnioski można pobrać w zakładce "Do pobrania" - "Wnioski i druki" - "Wnioski dla klientów świadczeń rodzinnych", a papierowe będą wystawione od 20.07.2020 r.  przy skrzynce podawczej.
 • Kurs operatora wózka widłowego

  2020-06-16 16:24
 • Kurs opiekunki środowiskowej

  2020-06-16 16:22
 • Kurs Prawa jazdy kat. B

  2020-06-16 16:16
 • Wypłaty świadczeń w miesiącu czerwcu 2020 r.

  2020-06-09 10:56

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 25 czerwca 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 17 czerwca  2020 r. 

 • Wypłaty świadczeń w miesiącu maju 2020 r.

  2020-05-12 09:24

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 maja 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 18 maja  2020 r. 

 • Caritas.jpg

  Dystrybucja żywności

  2020-05-08 14:49
 • Wielkopolska_INFOlinia_Wsparcia_-_SENIORZY.png

  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

  2020-05-07 15:55
 • Ogłoszenie o wypłatach w miesiącu kwietniu 2020 r.

  2020-04-08 16:58

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 kwietnia 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 10 kwietnia  2020 r. 

 • kartka_na_strone.png

  Życzenia

  2020-04-06 12:49
 • Informacja dla osób objętych kwarantanną

  2020-03-26 15:01

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że osoby objęte kwarantanną mogą skorzystać z następujących form pomocy:

   

  -pomoc pracownika socjalnego  tel. 502 998 761

   

  -pomoc żywnościowa tel. 502 998 761

   

  -wsparcie psychologa tel. 690 216 075

   

  -wsparcie psychologa Gminnego Ośrodka  Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach – wtorki w godzinach 15-20  tel. 62 7823736

 • Informacja

  2020-03-20 17:16

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że każdego dnia w godzinach 7.30-19.00 będzie pełniony dyżur w celu udzielenia informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym pod numerem  telefonu 502 998 761.

 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  2020-03-13 15:37

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

  63 – 600 Kepno

  Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

  Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

  • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
  • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
  • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
  • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
  • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

  Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 )

  Wymagane dokumenty:

  Oświadczenie o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  5. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
  6. Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  7. Oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

           Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymagadnych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandytat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiscie w sekretariacie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10, 63 – 600 Kępno.

 • POLECENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 12.03.2020 R.

  2020-03-13 10:08
 • WAŻNY KOMUNIKAT

  2020-03-13 10:06

  KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

   

              W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zarażenia się Koronawirusem i potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie każdego z nas informujemy o możliwości skorzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.                                               

  Pragniemy zachęcić  Państwa do kontaktu telefonicznego z tutejszym Ośrodkiem lub drogą e-mail bądź za pośrednictwem platformy      E-PUAP, aby maksymalnie zminimalizować ewentualne kolejne zachorowania.                                                           

  Kontakt osobisty w Ośrodku wskazany tylko w okolicznościach braku możliwości załatwienia sprawy w inny sposób. Wszelkie pytania, wątpliwości można kierować drogą:

  1. e-mail na adres:

  kontakt@mgops.kepno.pl,

  mgopskepno@interia.pl

  2. telefonicznie:

  Sekretariat: (62)7824767

  Rejon wiejski: 508409774      508409778                                                                                         

  Rejon miejski: 502998782      502998798        502998738                                              

  Świadczenie 500+: 510900451                                                                                              

     Świadczenia rodzinne: 627820139                                                                                         

       Dodatki mieszkaniowe: 508409776                                                                                       

  Asystent rodziny: 535013751                                                                                          

  Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie: 627823736

  Noclegownia: 516311575

   

  Nasze placówki wsparcia: Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem”, Środowiskowy Dom Samopomocy od dnia 12.03.2020 r do odwołania BĘDĄ ZAMKNIĘTE!

  Kontakt osobisty w pilnych przypadkach w okolicznościach braku możliwości załatwienia sprawy za pośrednictwem podanych kontaktów możliwy jest  tylko i wyłącznie poprzez pracownika dyżurującego w pokoju numer 1 (parter) MGOPS w Kępnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.       

 • Informacja o wypłatach gotówkowych w kasie MGOPS

  2020-03-11 16:04

  Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że w związku z zamknięciem kasy od dnia 12.03.2020 r. do odwołania wypłaty GOTÓWKOWE

  Świadczeń wychowawczych, Zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych, Funduszu Alimentacyjnego, Zasiłków stałych i pozostałych wypłat NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

  Wypłaty będą realizowane WYŁĄCZNIE

  na podane rachunki bankowe.

 • Koronawirus-plakat.jpg

  Ministerstwo Zdrowia informuje o środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi

  2020-03-11 15:52

  Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzeianiu sie koronowirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miescach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw urzędowych i pocztowych.

   

  Często myj ręce

  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

  Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

  Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

  Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

  Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

  Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

  Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

  Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

  Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 • logo_dla_mediow.jpeg

  "Zdrowa Aorta" Regionalny Program Zdrowotny Województwa Wielkopolskiego

  2020-03-10 16:12

  W dniu 17.04.2020r. oraz 15.05.2020r. w godzinach od 12:00 do 20:00 w Szpitalu SPZOZ w Kępnie odbędą się badania USG dla pacjentów.

  Jest to jedno z działań organizowanych w ramach programu badań przesiewowych – „ZDROWA AORTA, który przewiduje przeprowadzenie 10 000 badań ultrasonograficznych (USG) jamy brzusznej w kierunku tętniaka aorty brzusznej.

  Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

  Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości osób tętniak aorty brzusznej nie daje żadnych objawów i bardzo często jest wykrywany przypadkowo, podczas innych badań medycznych. Badanie USG aorty brzusznej pozwala w doskonały sposób wykryć chorobowo poszerzoną aortę - największą tętnicę człowieka, dzięki której krew jest doprowadzana do kończyn górnych i dolnych, przewodu pokarmowego, nerek i wszystkich tkanek naszego ciała.

  Tętniakiem aorty brzusznej nazywamy poszerzenie aorty przekraczające jej średni wymiar poprzeczny o co najmniej 50%, czyli gdy ma ona więcej niż 3 cm. Pęknięty tętniak aorty brzusznej stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Jednak wczesne rozpoznanie oraz właściwa opieka medyczna są podstawą pomyślnego leczenia.

  Wczesna diagnoza może uratować życie. Dlatego zbadaj się bezpłatnie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

  Wszystkie informacje uzyskasz podczas spotkania informacyjno-edukacyjnego.

  Zapraszamy serdecznie!

  Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń pod numer: tel. 503 075 095

  Dane kontaktowe:

  Arterieart Sp. z o.o.
  ul. Rakoniewicka 23A
  60-111 Poznań
  e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com

  www.zdrowaaorta.pl

  Konsultacja naukowa: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

 • Wypłata świadczeń w kasie M-GOPS w miesiącu marcu 2020 r.

  2020-03-05 16:16

  Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 marca i 20 marca 2020 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 26 marca 2020 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 19 marca 2020 r. 

 • Zapytanie o cenę - gorący posiłek na zajęcia dydaktyczne

  2020-02-17 13:22
 • Wypłata świadczeń w kasie M-GOPS w miesiącu lutym 2020 r.

  2020-02-10 15:20

  Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 lutego i 20 lutego 2020 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 lutego 2020 r. świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 19 lutego 2020 r. 

 • Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne - pielęgniarka

  2020-01-28 09:35
 • Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne - opiekun

  2020-01-28 09:29
 • Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

  2020-01-21 15:51
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook