Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024r. a zasiłku celowego: 10.06.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

 

 

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24.06.2024 r.

a zasiłku celowego: 10.06.2024 r.

 

 

 • bukiet.jpg

  Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

  2020-12-03 16:27

  Z Okazji
  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
  przypadającego 3 grudnia
  pragniemy złożyć serdeczne życzenia
  zdrowia, szczęścia i pogody ducha
  wszystkim Osobom Niepełnosprawnym,
  a także ich rodzinom, opiekunom, i przyjaciołom.
  Niech nie opuszcza Państwa przekonanie,
  że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie

  w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń
  oraz abyście nie tracili wiary we własne możliwości.
  Życzymy także, aby ten dzień był dla Państwa wyjątkowy,
  a każdy następny przynosił radość i nowe pokłady sił,
  potrzebne do pokonywania trudności dnia codziennego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

  2020-12-03 16:19
 • Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego

  2020-12-03 16:14
 • Informacja z otwarcia ofert

  2020-12-03 16:12
 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  2020-12-03 11:18

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

  63 – 600 Kepno

  Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

  Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

  • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
  • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
  • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
  • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
  • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

  Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 )

  Wymagane dokumenty:

  Oświadczenie o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  5. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
  6. Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  7. Oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

           Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymagadnych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandytat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiscie w sekretariacie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10, 63 – 600 Kępno.

 • CCI20201202_0002_Easy-Resize.com.jpg

  WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

  2020-12-02 12:11

  Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

  Gmina Kępno podjęła współdziałanie z Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja „ Wielkopolskiej Karty Rodziny”. Realizacją zadania zajmuję się Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kępnie.

  Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym  naciskiem na  wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

  Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

   

  Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w

  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie

  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 10

  63-600 Kępno

  tel. 62 78 247 67

   

  https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/o-programie/

  https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie” współ. z EFS

  2020-12-02 11:42
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie”

  2020-12-02 11:32
 • Informacja o wypłatach w miesiącu grudniu 2020 r.

  2020-12-01 10:04

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 17 grudnia 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 14 grudnia  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia  14 grudnia 2020 r.

 • program-operacyjny.jpg

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2020-12-01 09:57


  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że przyjmuje zgłoszenia do
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
  Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
  W związku ze zmianami ( w wytycznych z 11 maja 2020r pkt. 11 ) o pomoc mogą ubiegać się osoby /rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz.U. Z 2018r. Poz.1508, z póź. zm.,) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawnionego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie .
   

 • Ogłoszenie o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu”

  2020-11-27 12:11
 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  2020-11-24 17:22
 • CCI20201120_Easy-Resize.com.jpg

  Dzień Pracownika Socjalnego oraz 30 - lecie Działalności MGOPS w Kępnie

  2020-11-20 12:55
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-19 17:59
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-19 17:51
 • Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-10 14:27

  Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów" w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” nr RPWP.07.02.02-30-0031/17-00 z dnia 13 listopada 2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne –  projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów"

  2020-11-10 14:19

  Zapytanie o cenę na zadanie pn.: "Świadczenie poradnictwa prawno-socjalnego w Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie - Centrum Wsparcia Opiekunów" w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno” nr RPWP.07.02.02-30-0031/17-00 z dnia 13 listopada 2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne –  projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Wypłata w miesiącu listopad 2020 r.

  2020-11-04 10:49

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 25 listopada 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 listopada  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia  23 listopada 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 listopada  2020 r.

 • 3-1024x599.jpg

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2020-10-28 13:00

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że przyjmuje zgłoszenia do Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
  Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
  - 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł zgodnie z uops).
  - 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł zgodnie z uops.).

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Telefon kontaktowy 62 78 247 67, 508409774 (rejony wiejskie), 508409778 (rejony miejskie).

 • wspieraj_seniora.jpg

  Program "Wspieraj Seniora"

  2020-10-28 12:49

  Program „Wspieraj Seniora”

  Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

  Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej lub załatwienie spraw urzędowych nie wymagających podpisu seniora. Koszt zakupów pokrywa Senior.

  Realizacja programu „Wspieraj Seniora”

  1.            Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku  z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11 lub do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie pod numerem telefonu 502 998 761

  2.            Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

  3.            Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie    i ustala usługę wsparcia. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie lub na zlecenie   Ośrodka Stowarzyszenie „Przystań” w Kępnie,  dostarcza  grupie Seniorów zakupy, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 • Teleopieka Kępno

  2020-09-21 17:03

  Od września 2020 r. Gmina Kępno za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie rozpoczęła kolejny etap projektu pn. „Nowa oferta dla osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kępno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. 
  W ramach projektu 80 osób starszych, niesamodzielnych korzysta z systemu teleopieki. Teleopieka stanowi jedno z narzędzi polityki społecznej. Jest to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godz. na dobę, 365 dni w roku.
  Uczestnicy projektu otrzymali specjalną opaskę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia życia bądź zdrowia, po naciśnięciu przycisku, automatycznie zostaje uruchomione połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum alarmowym. Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju interwencji.
  W przypadku nagłego zdarzenia medycznego, nie zawsze osoba jest w stanie zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dzięki posiadaniu dostępu do teleopieki w formie opaski, zwiększa się poziom poczucia bezpieczeństwa.
  Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.
  Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu z przedstawicielem wykonawcy i podpisali umowy na użyczenie opaski. Będą mogli bezpłatnie korzystać z usług teleopieki do końca realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2021 r.

  Ponadto uczestnicy projektu otrzymają tzw. „Pudełka życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. W ramach projektu zakupiono 80 Pudełek życia, do których wkłada się wypełnioną Kartę Informacyjną. 
  Niewielkie, czerwone pudełko umieszczone w lodówce może być cennym źródłem wiedzy o osobie, do której został wezwany zespół pogotowia ratunkowego.
  Zestaw zawiera pudełko życia, kartę informacyjną oraz naklejkę na lodówkę. Wypełnienie karty informacyjnej z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych to skarbnica wiedzy dla lekarzy i ratowników medycznych!
  Pudełko Życia powstało z myślą o szybkiej i sprawnej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pudełko może pomóc każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o sobie i chorobie, na którą cierpi, a także o uczuleniach, zażywanych lekach oraz kontaktach do najbliższych. Po pudełko, w razie potrzeby, sięgną ratownicy medyczni, którzy pojawią się u chorego w przypadku wezwania pomocy.
  Uczestnicy projektu poza tym nadal mogą skorzystać z usług terapeuty i rehabilitanta w miejscu zamieszkania.

 • MojeStypendium_baner-2020.png

  Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium!

  2020-09-09 16:06

  Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na portal http://MojeStypendium.pl- to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicznych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu wrześniu 2020 r.

  2020-09-04 16:31

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 września 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 września  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 września 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 września 2020 r.

 • ogłoszenie o wypłatach w miesiącu sierpniu 2020

  2020-08-07 13:08

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 sierpnia 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 20 sierpnia  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 25 sierpnia 2020 r.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  2020-07-06 11:03
 • Wypłata świadczeń w miesiącu lipcu 2020 r.

  2020-07-06 10:56

  Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 lipca 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 lipca  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 lipca 2020 r.

 • Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ofertę

  2020-07-03 15:34
 • Informacja świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjny oraz Dobry start (300+)

  2020-07-02 15:49

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020-2021, fundusz alimentacyjnyoraz wniosek Dobry start (300+) można składać:

  - od 01.07.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub ministerialny Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia)
  - od 01.08.2020 r. drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki wystawionej w MGOPS Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10. 
   
  Wniosek musi być wypełniony, posiadać kompletną dokumentację oraz koniecznie numer telefonu kontaktowego.
   
  Informację można uzyskać pod numerami telefonu:
  świadczenia rodzinne - 62 78 201 39
  Dobry start (300+) oraz fundusz alimentacyjny 62 78 201 39
   
  Wnioski można pobrać w zakładce "Do pobrania" - "Wnioski i druki" - "Wnioski dla klientów świadczeń rodzinnych", a papierowe będą wystawione od 20.07.2020 r.  przy skrzynce podawczej.
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

  2020-07-02 15:43
 • Informacja o wyborze wykonawcy na usługę przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych

  2020-06-30 14:58
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook