Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Zadania Ośrodka

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy

 • Usługowej:
  -  Usługi opiekuńcze (w formie: opieki nad chorym w domu oraz pomocy sąsiedzkiej)
  - Specjalistyczne usługi opiekuńcze: dla osób psychicznie chorych, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Rzeczowej, np. przyznania:
  - Talonów;
  - Obiadów dla dzieci w szkołach;
  - Wypoczynku letniego dla dzieci;
  - Pośrednictwa rozdawnictwie artykułów spożywczych i higienicznych, mebli i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Instytucjonalnej poprzez:
  o Pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego;
  o Zapewnienie miejsca w Domu Pomocy Społecznej;
  o Zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób upośledzonych umysłowo.
 • Finansowej (w formie: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego):
  o Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, ·w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego określonego w/w ustawą. W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium.
  o Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna).
 • Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka:
  o Informacji na temat przysługujących uprawnień;
  o Bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych i samopomocowych
  o Pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych;
  o Kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek;
  o Pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych;
  o Konsultacji:
  – psychologicznych,
  – pedagogicznych,
  – prawnych;
 • Interwencji kryzysowej;
 • Udziału w programach realizowanych na terenie Ośrodka.

Inne zadania Ośrodka

Poza realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, na zlecenie Gminy realizuje także inne, poza pomocowe zadania, w tym:

 • Świadczenia rodzinne od 2004 roku
 • Dodatki mieszkaniowe od 2007 roku
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 2008 roku
 • Dodatki energetyczne od 2014 roku
 • Karta dużej rodziny od 2014 roku
 • Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 roku
 • Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 kwietnia 2016 roku
 • Świadczenie „za życiem” od 1 stycznia 2017 roku

Ośrodek przeprowadza także wywiady środowiskowe i wydaje decyzje w związku z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Nr 164 z 2008 r., poz. 1027 z późn. zm.).

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook