Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Dopłata do czynszu

Od dnia 8 sierpnia 2019 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie dopłaty do czynszu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 ze zm.), określa zasady stosowania dopłat do czynszu pokrywających część czynszu za najem mieszkania.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE MIESZKANIA

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli mieszkanie:

 • służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
 • jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195)..

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli w związku z inwestycją mieszkaniową:

 • został przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną,
 • zostały zawarte umowy najmu między inwestorem realizującym tę inwestycję, a najemcami,
 • została zawarta umowa w sprawie stosowania dopłat między Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a gminą właściwą miejscową dla tej inwestycji, w celu zabezpieczenia środków na dopłaty.

 

Aktualnie na terenie Miasta i Gminy Kępno o dopłatę do czynszu mogą ubiegać się najemcy następujących inwestycji mieszkaniowych:

 • budynek mieszkalny położony w Kępnie przy ul. Przemysłowej 31
 • budynek mieszkalny położony w Kępnie przy ul. Przemysłowej 31A

 

WARUNKI DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O DOPŁATY DO CZYNSZU

(dla najemców przedmiotowych inwestycji mieszkaniowych)

 

I.  UMOWA NAJMU MIESZKANIA

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli najemca jest:

 • stroną umowy najmu mieszkania,
 • osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. BRAK INNEGO TYTUŁ PRAWNEGO DO BUDYNKU LUB LOKALU MIESZKALNEGO

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli żadna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w okresie uzyskiwania dopłat nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego , (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
 • najemcą innego niż określony w pkt 4 lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

 

III.  ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.).

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M. P. z 2020 r. poz. 174), , wynagrodzenie to wyniosło 4.918,17 zł.

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, nie może przekroczyć w przypadku gospodarstw:

 • jednoosobowych kwoty 4.918,17 zł.
 • dwuosobowych kwoty 6.885,44 zł.
 • trzyosobowych kwoty 8.852,71 zł.
 • czteroosobowych kwoty 10.819,97 zł.
 • pięcioosobowych kwoty 12.787,24 zł.

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), , osiągnięty w roku kalendarzowym:

 1. poprzedzającym rok, po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty - w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
 2. po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty - w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące obliczenia średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, znajdują się w oświadczeniu o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy, stanowiącym załącznik do wniosku o dopłaty do czynszu.

 

WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO CZYNSZU

Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%.

Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (ogłaszany kwartalnie przez BGK) obowiązujący w programie „Mieszkanie na Start” dla województwa wielkopolskiego, dla gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (miasto Poznań) wynosi

https://www.bgk.pl/bip/informacja-kwartalna-o-wysokosci-sredniego-wskaznika-przeliczeniowego-kosztu-odtworzenia-1m2-powierzchni-uzytkowej-budynkow-mieszkalnych-93/

Powierzchnia normatywna mieszkania wynosi 20 m2 w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych i ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej dodatkowej osoby w gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że powierzchnia normatywna mieszkania nie może być większa od powierzchni użytkowej mieszkania. 

Powierzchnia normatywna dla gospodarstwa domowego:

 • jednoosobowego wynosi 20 m2
 • dwuosobowego wynosi 35 m2
 • trzyosobowego wynosi 50 m2
 • czteroosobowego wynosi 65 m2
 • pięcioosobowego wynosi 80 m2

 

DOKUMENTY, które należy przedłożyć w celu ubiegania się o dopłaty do czynszu:

 • kopię umowy najmu (oryginał do wglądu)
 • wniosek o dopłaty do czynszu – do pobrania,
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy – do pobrania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy – do pobrania,
 • oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551) – do pobrania,
 • zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 cytowanej ustawy – do pobrania,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy – do pobrania,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty – do pobrania,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy – do pobrania,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

DOKUMENTY na podstawie, których można obliczyć wysokość dochodu:

 • PIT - jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu lub karty podatkowej z właściwego urzędu skarbowego – jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego – jeśli dotyczy,
 • wyrok Sądu o alimentach – jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu - jeśli dotyczy - do pobrania,
 • dokument określający datę utratę dochodu, np. świadectwo pracy, umowa zlecenia – jeśli dotyczy,
 • zaświadczenie określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. za drugi przepracowany miesiąc z zakładu pracy (w przypadku podjęcia pracy) – jeśli dotyczy - do pobrania,
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z właściwego organu gminy – jeśli dotyczy.

 

OKRES PRZYZNANIA DOPŁATY DO CZYNSZU

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji

 

COROCZNA WERYFIKACJA

 

Nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane, najemca uzyskujący dopłaty składa organowi właściwemu oświadczenia o:

 1. liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 2. wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:
 1. poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
 2. po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku

– w celu dokonania przez organ właściwy weryfikacji spełniania przez gospodarstwo domowe warunku, o którym mowa powyżej (III. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego).

 

OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem cz. I pkt 53 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), osoby składające wnioski w przedmiocie dopłaty do czynszu powinny wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej na wniosek w kwocie 10,00 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1 nr: 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001, tytułem: „Opłata skarbowa za decyzję w sprawie dopłaty do czynszu”.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wnioski w przedmiocie dopłat do czynszu należy złożyć osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, pokój nr 21 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 508 409 776

 

AKTY PRAWNE I DOKUMNETY DO POBRANIA

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook