Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

"Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno"

Gmina Kępno zdobyła grant w wysokości 624 450,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. : „Usługi indywidualnego transportu Door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego          w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywnej Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych        w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój        2014-2020, mającego na celu zwiększenia aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez wyeliminowanie barier transportowych.     

Diagnoza przeprowadzona przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dotycząca ograniczeń wynikających           z braku dostępności do placówek aktywizacji zawodowo - społecznej wykazała,   iż potencjalni odbiorcy usługi door-to-door zmagają się z problemami w dotarciu do placówek aktywizacji zawodowo-społecznej, co stanowi główną barierę                                                                                   uczestnictwa w działaniach społecznych i zawodowych, a także edukacyjnych                                                                             i zdrowotnych.

Projekt „Dood-to-door w Mieście i Gminie Kępno” jest realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 w Kępnie na podstawie regulaminu  o świadczeniu usług transportowych. Usługi te są kierowane dla mieszkańców wykluczonych z aktywności społeczno-zawodowej przez bariery mobilne w szczególności do osób, które mają trudności w samodzielnym przemieszczeniu się i tych, którzy wymagają wsparcia, gdzie pod uwagę jest brana ich sytuacja życiowa. Są to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Celem przejazdu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego będzie aktywizacja społeczna.

Dzięki pozyskanej dotacji osobom starszym, niesamodzielnym czy niepełnosprawnym łatwiej będzie dotrzeć do lekarza, urzędu czy skorzystać z oferty edukacyjnej.

W ramach nowej oferty zakupiony został specjalistyczny elektryczny samochód 9-osobowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z montażem stacji ładującej oraz wyposażeniem dodatkowym w postaci szyn podjazdowych, zakupu aplikacji do zamawiania   i monitorowania usługi, kosztów ubezpieczenia, serwisu i prądu, W ramach projektu zatrudniony został asystent pomagający      w dotarciu do i z pojazdu, kierowca i dyspozytor. Dla personelu zapewnione zostaną niezbędne szkolenia.

Projektem objętych zostały ok. 200 osób, którzy, ukończyli 18 rok życia i mają problemy w przemieszczaniu się i spełniają          co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • poruszają się na wózku inwalidzkim,
  • poruszają się o kulach,
  • są osobą niewidomą,
  • są osobą słabowidzącą,
  • mają problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, i całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do końca 28 luty 2023 r.

Z usługi mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Usługi transportowe w Mieście i Gminie Kępno świadczone są w granicach administracyjnych Gminy Kępno, a w uzasadnionych przypadkach poza jej granicami do 200 km w jedną stronę np. na leczenie lub rehabilitację. Usługa świadczona jest w celu aktywizacji społeczno - zawodowej np. dojazd na spotkania integracyjne do Powiatowego Urzędy Pracy. Zgłoszenia dokonuje się od poniedziałku do piątku za pomocą telefonu, aplikacji Plan BUS, mailem  lub w siedzibie MGOPS na formularz zgłoszeniowym.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu: 690 415 349 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Wkład Funduszy Europejskich
624 450,00 zł. x 82,28%  = 526 286,46 zł. 

Galeria

  
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook