Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 i 23 października 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 października 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Dodatek mieszkaniowy

Od dnia 1 września 2007 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, realizuje zadania własne gminy w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Świadczenie to ma na celu pokrycie z funduszy publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania, do których ponoszenia zobowiązana jest osoba uprawniona do otrzymywania dodatku. Przedmiotowy dodatek nie jest jednak zapomogą bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym. Dodatek mieszkaniowy przysługującego bowiem osobie, która spełnia określone prawem warunki.

Podstawa prawna

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach, reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Komu przysługuje?

Stosownie do przepisów cytowanej ustawy, prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy mają osoby, które spełniają łącznie trzy przesłanki:

 1. TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU - dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność

   i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

 2. POWIERZCHNIA NORMATYWNA - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30%:

  • dla 1 osoby: 35 m2 x 30% = 45,5 m2

  • dla 2 osób: 40 m2 x 30% = 52,0 m2

  • dla 3 osób: 45 m2 x 30% = 58,5 m2

  • dla 4 osób: 55 m2 x 30% = 71,5 m2

  • dla 5 osób: 65 m2 x 30% = 84,5 m2

  • dla 6 osób: 70 m2 x 30% = 91,0 m2

  • w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 1. DOCHÓD - dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie: 882,56 zł. x 175% = 1.544,48 zł) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie: 882,56 zł. x 125% = 1.103,32 zł.) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Akty Prawne

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook