Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 10 sierpnia 2017 r. i 23 sierpnia 2017 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

Galeria

  

 

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

w partnerstwie z Gminą Kępno/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie,

Gminą Trzcinica/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy i Fundacją AKME

realizuje projekt pn. „W rodzinie siła”

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce: Projekt "W rodzinie siła"

 • Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska pomocnicze i obsługi - asystent osoby niepełnosprawnej

 • Informacja o złożonych ofertach na dwa wolne stanowiska pomocnicze i obsługi - asystent osoby niepełnosprawnej

 • Informacja o wypłatach 500+

  Informujemy, że wypłata świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 25 sierpnia 2017 r.

 • Nabor_na_asystenta.jpg

  M-GOPS w Kępnie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pomocnicze i obsługi - asystent osoby niepełnosprawnej

 • Informacja_o_wynikach_naboru.jpg

  Informacja o wynikach naboru

 • Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

  W związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw:
  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

  Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia  1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wnioski na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

  Wnioski dostępne są w zakładce "Do pobrania"

 • inforamcja_o_ofertach[1].jpg

  Informacja o ofertach na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "w rodzinie siła"

 • skan1.jpg

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Asystent osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "w rodzinie siła"

 • Plakat_promujacy_konkurs.jpg

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

 • Referent.jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru - Starszy referent

 • Specjalista[3].jpg

  Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru - Specjalista

 • Starszy_referent[1].jpg

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Starszy referent

 • Specjalista.jpg

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista

 • Ogłoszenie o naborze - Starszy referent

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent

 • Ogłoszenie o naborze - Specjalista

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista

 • INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES 2017/2018

  Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

  Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r. 
   
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
 • plakat[1].jpg

  "W RODZINIE SIŁA"

 • Centralizacja VAT od 1 stycznia 2017 r.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie z uwagi na postanowienia ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wszelkie faktury wystawione przez Państwa, dokumentujące sprzedaż towarów i usług, jako sprzedawcę należy opisać:

  1. nabywcą jest:
   Gmina Kępno
   ul. Ratuszowa 1
   63-600 Kępno

   NIP: 619-194-53-05

  2. odbiorcą:
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
   ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
   63-600 Kępno

 • Informacja dla osób bezdomnych

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że osoby bezdomne mogą skorzystać ze schroniania w Noclegowni - Mianowice 3D.

 • Akcja_Aktywizacja.JPG

  Akcja Aktywizacyjna

 • Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

 • 500plus.PNG

  Ogłoszenie 500 +

  Z dniem 1 lipca bieżącego roku upływa termin składania wniosków z możliwością ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  Informujemy również, że do dnia 17 czerwca 2016 r. wypłacono 5222 świadczenia wychowawcze dla 1985 dzieci, na ogólną kwotę 2.611.019,20 zł.

  Najbliższe wypłaty planujemy na 23-06-2016 r., 30-06-2016 r. i 13-07-2016 r.

 • bus.jpg

  Informacja 500 +

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuja, iż do dnia 06-05-2016 wpłynęły 1584 wnioski w tym 309 wniosków wysłanych pocztą elektroniczną.

  Jednocześnie informujemy, że trwa kampania informacyjna pod hasłem "500-BUS". Wizyta busa to okazja do uzyskania informacji na temat rządowego programu "Rodzina 500+" - kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia, jak wypełnić wniosek i gdzie złożyć. W Gminie Kępno bus 500+ pojawi się 10 maja 2016 r. od godziny 10.00 do 12.00 przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul Ratuszowa 1.

 • Świadczenie wychowawcze - 500+

  Telefony kontaktowe w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ - 510 900 451 / 510 900 366
 • Świadczenie wychowawcze 500+ - w przypadku pobytu członka rodziny za granicą

  Procedura postępowania w sytuacji ubiegania się o 500+ będzie analogiczna do tej, która dotyczy wszystkich wniosków o świadczenia rodzinne.

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kepnie, informując o pobycie członka rodziny za granicą.
  • Wniosek zostaje przekazany do ROPS z zapytaniem czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  • ROPS zbiera informacje pozwalające na ustalenie, czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy unijne.
  • ROPS ustala, że w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i bada, który kraj powinien w pierwszej kolejności wypłacić świadczenie.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia w Polsce - ROPS wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie uprawnienia i wydaje decyzję oraz przekazuje jej treść stronie zagranicznej. Wypłatę świadczenia na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizuje gmina.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia za granicą, ROPS przekazuje Państwa wniosek stronie zagranicznej, która zobowiązana jest do jego rozpatrzenia.

  Dodatkowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

 • Ogłoszenie dot. wniosków elektronicznych 500+

  W związku z dużą liczbą wpływających wniosków dot. 500+, Miesko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie zwraca się z prośbą do osób przesyłających wnioski elektroniczne za pośrednictwem banków oraz systemu ePUAP, aby uważnie wypełniali wszystkie pola we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przesyłali wnioski wyłącznie jeden raz.

  Informujemy również, iż osoby które niekompletnie wypełnią wniosek będą wzywane w celu uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że nie zostanie on rozpatrzony.

 • Wnioski na świadczenia wychowawcze 500 +

  Wnioski na świadczenia wychowawcze 500 + można składać od 1 kwietnia 2016 r. w MGOPS :

  - Sekretariat MGOPS, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 - I piętro pokój nr 5 (w tym biurze będą przyjmowane wnioski na pierwsze i kolejne dzieci)

  - Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych MGOPS, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13- pokój nr 8 parter ( w tym biurze będą przyjmowane wnioski tylko na drugie i kolejne dzieci) oraz ul. Ks. P. Wawrzyniak 13 pokój nr 13 i 21 na I piętrze (w tych biurach będą przyjmowane wnioski na pierwsze i kolejne dzieci)

  W miesiącu kwietniu wnioski można składać w wydłużonych godzinach pracy:

  - od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00 (od 16:00 do 18:00 w pokoju nr 21, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13)

  - w sobotę od 08:00 do 13:00 (pokój nr 21, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13)

  WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ POZA KOLEJNOŚCIĄ

 • Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Świadczenie wychowawcze 500+ - informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dla wnioskodawców

  Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku prosimy o zabranie ze sobą oryginałów następujących dokumentów:

  1. dowód osobisty
  2. akty urodzenia dzieci
  3. wyroki orzekające rozwód lub separację
  4. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi
  5. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
  6. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  7. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
  8. w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
  9. w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS-ie – zaświadczenie o wysokości składek zdrowtnych KRUS
  10. zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014 r.
  11. dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy)
  12. dokument określający datę uzyskania dochodu (w przypadku podjęcia pracy) oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi przepracowany miesiąc
  13. orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Strony:
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook