Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 września 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 21 września  2020 r. świadczenie 300+ nastąpi dnia 24 września 2020 r., a zasiłków celowych dnia 10 września 2020 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Dodatek energetyczny

Od dnia 6 lutego 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych. Świadczenie to ma na celu pokrycie z funduszy publicznych (rządowych) części opłat za energię elektryczną, do której uiszczenia zobowiązana jest osoba uprawniona do otrzymywania dodatku. Przedmiotowy dodatek nie jest jednak zapomogą bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym.

 

 

PRZESŁANKI UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której(-a):

 • przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej    

Uprawnienie do ubiegania się o dodatek energetyczny przysługuje osobom, które spełniają równocześnie trzy wyżej wymienione przesłanki.

 

KWOTA DODATKU ENERGETYCZNEGO

w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • 10,94 zł. miesięcznie – gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną
 • 15,19 zł. miesięcznie – gospodarstwo domowe składające się z 2 do 4 osób
 • 18,23 zł. miesięcznie – gospodarstwo domowe składając się z co najmniej 5 osób

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13, pokój nr 21 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 508 409 776

 

DRUK DO POBRANIA

(zakładka: do pobrania / druki i wnioski / wnioski dla klientów: dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne)

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

AKTY PRAWNE

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
 • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402)

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook