Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 26.07.2024r. a zasiłku celowego: 10.07.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO” oraz przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), informuję:

 

1. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kępnie jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl, zwany dalej Administratorem.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl lub telefonicznie (62) 782 47 67.

2. Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w szczególności prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych w sprawach objętych jego właściwością.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikających z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnych zadań, mających źródło w przepisach wymienionych powyżej ustaw, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadań.

3. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

4. Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwanie od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

5. Kategorie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane
w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz przeniesienia danych
do innego administratora danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook