Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.05.2024r. a zasiłku celowego: 10.05.2024r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Dodatek elektryczny

DODATEK ELEKTRYCZNY
dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
które posiadają ogrzewanie elektryczne

 

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy:

 1. główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,

 2. źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 1. gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy

 2. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

 3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 4. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r.  do dnia 1 lutego 2023 r.:

 1. na piśmie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, biuro nr 17 (I piętro)

 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres ePUAP: /MGOPSKEPNO/SkrytkaESP 

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się:

 1. rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w 2021 r.

 2. lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek odbiorcy z którym to przedsiębiorstwo ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową, wydaje temu odbiorcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pisemne zaświadczenie o wolumenie energii elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę w 2021 r.

 

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 1.000,00 zł. – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło mniej niż 5 MWh

 2. 1.500,00 zł. – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 27 – 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.)

 2. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443 ze zm.)

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook