Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.11.2023 r. a zasiłku celowego: 23.11.2023 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

REFUNDACJA PODATKU VAT odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym (dodatek gazowy)

REFUNDACJA PODATKU VAT
odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym
(dodatek gazowy)

 

 

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

  1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

  2. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2.100,00 zł.,

  3. lub jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

Odbiory paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:

  1. na piśmie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, biuro nr 17 (I piętro)

  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres ePUAP: /MGOPSKEPNO/SkrytkaESP lub publicznej aplikacji mobilnej: mObywatel

 

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową tj. jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku

  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

 

Podstawa prawna:

art. 18 – 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook