Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27.11.2023 r. a zasiłku celowego: 23.11.2023 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: Sekretariat (62) 782 47 67 

tel. Świadczenia rodzinne (62) 782 01 39

e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Wiadomości


 

 • Informacja o wypłatach w miesiącu kwietniu 2021 r.

  2021-04-08 17:08

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 27 kwietnia 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  21 kwietnia  2021 r.

 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  2021-03-31 09:20

  MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

  ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

  63 – 600 Kępno

  Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

   

  Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

  Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

  Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

  Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

  • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
  • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
  • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
  • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
  • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

  Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:

  • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 )

  Wymagane dokumenty:

  Oświadczenie o:

  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
  5. Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
  6. Oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  7. Oświadczenie o nie orzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

           Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiście w sekretariacie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Ks.P. Wawrzyniaka 10, 63 – 600 Kępno.

 • wesolych_swiat_wielkanocnych_88.jpg

  Wesołych Świąt Wielkanocnych

  2021-03-26 20:34

  Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą Państwu wiele chwil radości, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą  w sens życia.                   Pogody w sercu i szczęścia płynącego z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

                  Życzy              

              Kierownik                                                                                                                Miejsko – Gminnego                                                                                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie                                                                                                                                                      wraz z pracownikami   

 • 6839.jpg

  Ruszają regionalne spotkania informacyjne konkursu grantowego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

  2021-03-17 08:50

  W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczynamy cykl dziewięciu spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia online, na platformie Zoom. Zachęcamy Was do udziału w spotkaniu poświęconym Waszemu regionowi: będzie to okazja do poznania konsultantek/konsultantów regionalnych oraz innych organizacji z regionu.

  Jednym z głównych założeń Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego organizujemy cykl dziewięciu spotkań, z których każde jest dedykowane innemu regionowi.

  Podczas spotkań regionalnych omówimy najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Stworzymy też przestrzeń do współpracy, dzięki której będziecie mogli wymienić się doświadczeniami i pomysłami na działania oraz – opcjonalnie – znaleźć partnera do Waszego projektu.

  Spotkania będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości.

  W trakcie spotkań:

  • przeanalizujemy ogłoszenie konkursowe: wymagania formalne i procedury,
  • prześledzimy wniosek grantowy w generatorze (specjalnym narzędziu do składania wniosków),
  • pokażemy budżet i przykłady kosztów kwalifikowanych.

  Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w:

  • konsultacjach dotyczących współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu,
  • krótkich spotkaniach dla organizacji, które planują złożenie wniosku w pierwszym, drugim bądź trzecim obszarze i poszukują partnerów.

  Spotkania dla poszczególnych regionów odbywać się będą w godzinach 11:00–14:00 w następujące dni:

  22 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (region 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski)
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_22-03-2021

  23 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa mazowieckiego i łódzkiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_23-03-2021

  24 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_24-03-2021

  29 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_29-03-2021

  30 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa podkarpackiego i lubelskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_30-03-2021

  31 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (region 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki)
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_31-03-2021

  6 kwietnia (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego
  Rejestracja: https://bit.ly/AO-regionalny_06-04-2021

  7 kwietnia (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_07-04-2021

  10 kwietnia (sobota) odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach odbywających się w ciągu tygodnia. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.
  Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_10-04-2021

  Spotkania poprowadzą członkinie i członkowie Zespołu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć tutaj.

  Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby!

  Pierwszy konkurs ogłosimy 17 marca, a wnioski będzie można składać do 17 maja br.

  ***

  Przed rejestracją należy zapoznać się z Regulaminem spotkań online w ramach Programu
  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  Rejestrację na spotkanie zamykamy o godz. 12:00 w poprzedzającym je dniu roboczym.

  Link do wydarzenia (wraz z instrukcją korzystania z platformy Zoom) prześlemy do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym spotkanie oraz na dwie godziny przed spotkaniem. Jeśli nie otrzymasz wiadomości z linkiem, skontaktuj się z Adrianą Skutyńską: adriana.skutynska@frsi.org.pl, 574 999 973.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub masz do nas pytania, zachęcamy do kontaktu z konsultantem i konsultantkami regionalnymi.

 • Poland_Business_Run_szuka_beneficjentow!_-_info._prasowa_2.jpg

  Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

  2021-03-15 11:35

  Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

  Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

  Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.

  Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

  Jak się zgłosić?

  Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.

  Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.

 • info-o-grancie-projekt-1[1].jpg

  Projekt "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

  2021-03-12 15:31

  Gmina Kępno pozyskała grant w wysokości 249 064, 47 zł w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

  W ramach grantu wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami lub rodzinami, które korzystają z pomocy i integracji społecznej. Pracownicy wykonują swoją pracę w środowisku rodzinnym, miejscu zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami-usługobiorcami usług opiekuńczych i wspierających.

  Wartość dofinansowania stanowi 90% wartości zadania i wynosi 249 064,47 zł. Wkład własny Gminy i Spółdzielni Socjalnej "Szansa" to łącznie  27 673,83 zł, co stanowi 10% wartości zadania. Całkowita wartość projektu to 276 738,30 zł.

  Grantem objętych zostanie 41 pracowników etatowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym także personel Gminnego Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie, Noclegowni, Całodziennego Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, a także 22 pracowników etatowych i 55 nieetatowych (umowa zlecenie) zatrudnionych przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” na stanowiskach opiekunki lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatki do wynagrodzeń wypłacane będą za okres od stycznia do czerwca 2021 r.

 • Informacja o wypłatach świadczeń w miesiącu marcu 2021 r.

  2021-03-10 10:23

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 25 marca 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ :  22 marca  2021 r.

 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-03-05 12:41
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: Edukacja w Rehabilitacji Joga Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-24 15:09
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Warsztaty z lekarzem” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:44
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:43
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Dogoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:42
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – 5 praw” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-19 13:41
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Joga Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:56
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Warsztaty z lekarzem Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:55
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Dogoterapia Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:54
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Pięć biologicznych praw natury w trzech strefach życia człowieka” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-02-09 16:53
 • Wypłaty świadczeń w miesiącu lutym 2021 r.

  2021-02-09 09:26

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego: 24 lutego 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ : 23 lutego  2021 r. 

 • "Rodzina 500+" nowy okres świadczeniowy

  2021-02-01 10:57

  „Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, terminy – główne przekazy

  • Prowadzona przez rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju zakłada istnienie silnej, aktywnej, kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, która jest fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim.
  • „Rodzina 500+” jest flagowym programem rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin. Jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił życie wielu rodzin.
  • Dzisiaj, w dobie pandemii, to wsparcie jest dla wielu rodzin gwarantem bezpieczeństwa.
  • Rządowy program „Rodzina 500+” – za który odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – zapewnia rodzicom nawet rocznie 6000 zł na dziecko, a długi okres finansowania – trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości – powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł na jedno dziecko.  To inwestycja w przyszłość dzieci, w przyszłość wspólnoty.
  • Od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje blisko 6,6 mln dzieciom.
  • Transfery pieniężne z rządowych programów – Rodzina 500 plus, ale też Dobry Start – przyczyniają się do zapewnienia dzieciom solidnego wykształcenia, odpowiedniego odżywiania i leczenia, a także pozwala rodzinom na zwiększenie wydatków m.in. na edukację (książki i pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci), a także  rekreację.

  Zmiany terminów

  • W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze.
  • Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
  • Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
  • Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

  Wypłata świadczeń

  • Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
  • Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Bioenergoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-26 16:35
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Muzykoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-26 15:12
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Gimnastyka” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-26 15:11
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Fizjoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-26 15:04
 • Informacja o wyniku postęp. na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Pięć biologicznych praw natury w trzech strefach życia człowieka” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-26 14:57
 • Informacja o udzieleniu zamów publi na usł społ na zad pn.: „Świadczenie usł opiekuń. w CKS-CWO" -współ. z EFS Pielęgniarka

  2021-01-20 16:15
 • Informacja o udzieleniu zamów publi na usł społ na zad pn.: „Świadczenie usł opiekuń. w CKS-CWO" -współ. z EFS Opiekun 2

  2021-01-20 16:14
 • Informacja o udzieleniu zamów publi na usł społ na zad pn.: „Świadczenie usł opiekuń. w CKS-CWO" -współ. z EFS Opiekun 1

  2021-01-20 16:12
 • Planowana wypłata świadczeń w miesiącu styczniu 2021 r.

  2021-01-14 16:42

  Planowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 26 stycznia 2021 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 22 stycznia  2021 r. 

 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Muzykoterapia” Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-13 16:26
 • Rozeznanie cenowe na zadanie pn.: „Edukacja w Rehabilitacji – Gimnastyka" Dofinansowano ze środków BGK w programie "Generacja 6.0"

  2021-01-13 16:24
 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook