Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 9 i 20 lutego 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 26 lutego 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Świadczenie wychowawcze 500+ - informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dla wnioskodawców

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku prosimy o zabranie ze sobą oryginałów następujących dokumentów:

1. dowód osobisty
2. akty urodzenia dzieci
3. wyroki orzekające rozwód lub separację
4. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi
5. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
6. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
7. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
8. w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
9. w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS-ie – zaświadczenie o wysokości składek KRUS
10. zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014 r.
11. dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy)
12. dokument określający datę uzyskania dochodu (w przypadku podjęcia pracy) oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi przepracowany miesiąc
13. orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na kryterium dochodowe i nie są wymagane żadne dokumenty do ustalenia kryterium dochodowego rodziny.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci przed 16 - tym rokiem życia) lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dzieci po 16 - tym roku życia)

Podstawą do przyznania świadczenia wychowawczego z kryterium dochodowym są dochody członków rodziny za rok 2014 (rok bazowy) zarówno te niepodlegające opodatkowaniu jak i podlegające opodatkowaniu z uwzględnieniem wszelkich zmian w uzyskiwaniu dochodu (utraty i uzyskania dochodu) mających miejsce w roku bazowym lub następujące po nim. Definicja uzyskania i utraty dochodu zawarta jest we wniosku, z którą prosimy się szczegółowo zapoznać.

Jednocześnie informujemy, że z wnioskiem można osobiście dostarczyć zaświadczenia z poniższych instytucji:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2014
- zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzanych składek zdrowotnych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 2014 r.

Czas na złożenie wniosku, aby świadczenie wychowawcze przysługiwało od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 01.04.2016 r. jest do dnia 01.07.2016 r. (trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy). Czas na rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i wypłatę świadczenia wynosi 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

W przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016, czyli od 02.07.2016 świadczenia będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook