Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 27 maja 2020 r., natomiast świadczeń wychowawczych 500+ nastąpi dnia 18 maja 2020 r. 

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Praca socjalna

Czym jest praca socjalna?

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem realizowanym przez pracowników socjalnych i świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia. W roku 2014 pracą socjalną objętych było 312 osób/rodzin.

Najczęściej realizowane obszary problemowe, w których realizowana jest praca socjalna.

a) Praca socjalna na rzecz uzyskania środków materialnych
Praca socjalna realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub ulgi czynszowej, a także informowanie osób i rodzin o możliwościach skorzystania z ulg i uprawnień. To także pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem – wspólne planowanie wydatków z pracownikiem socjalnym poprzez ustalanie hierarchii potrzeb.
b) Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów/złożenie wniosku o przydział mieszkania, udzielanie porad prawnych w zakresie praw do mieszkania, pomoc w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. To także pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pomoc w uzyskaniu usług w zakresie wymiany bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów gospodarstwa domowego. W przypadku osób bezdomnych pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej lub pomoc w powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania.
c) Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny
Praca socjalna prowadzona poprzez wsparcie, edukacje, poradnictwo w obszarze opieki i wychowania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. To także pomoc w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, wsparcie dla osób doznających przemocy udzielanie informacji o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z grup pomocowych. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie pomoc w zakresie uzyskania miejsca w placówce interwencji kryzysowej.
Ponadto, do pomocy pozamaterialnej zaliczamy również: zapewnienie posiłku (pomoc w formie posiłków realizowana była w ramach Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania), talony (uprawniające do zakupu artykułów spożywczych), sprawienie pogrzebu (dotyczy osób, które nie posiadają rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego).

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook