Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Nasza misja

Kępno gminą silnych rodzin i solidarnych mieszkańców przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu.

Ogłoszenie o wypłatach

Wypłata w kasie M-GOPS zasiłków celowych nastąpi 9 i 22 marca 2018 r., natomiast wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku stałego będzie miała miejsce dnia 28 marca 2018 r.

Dane tele-adresowe

Siedziba:
ul. księdza Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Kontakt:
tel. / fax: (62) 782 47 67
e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl

Spółdzielnia "Szansa"

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szansa.kepno.pl

Spełniamy standardy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Aktualności

Galeria

  

 

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

w partnerstwie z Gminą Kępno/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie,

Gminą Trzcinica/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy i Fundacją AKME

realizuje projekt pn. „W rodzinie siła”

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce: Projekt "W rodzinie siła"

 • Specjalista.jpg

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista

 • Ogłoszenie o naborze - Starszy referent

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent

 • Ogłoszenie o naborze - Specjalista

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista

 • INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES 2017/2018

  Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

  Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r. 
   
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
 • plakat[1].jpg

  "W RODZINIE SIŁA"

 • Centralizacja VAT od 1 stycznia 2017 r.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie z uwagi na postanowienia ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wszelkie faktury wystawione przez Państwa, dokumentujące sprzedaż towarów i usług, jako sprzedawcę należy opisać:

  1. nabywcą jest:
   Gmina Kępno
   ul. Ratuszowa 1
   63-600 Kępno

   NIP: 619-194-53-05

  2. odbiorcą:
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
   ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
   63-600 Kępno

 • Informacja dla osób bezdomnych

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuje, że osoby bezdomne mogą skorzystać ze schroniania w Noclegowni - Mianowice 3D.

 • Akcja_Aktywizacja.JPG

  Akcja Aktywizacyjna

 • Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 • Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

 • 500plus.PNG

  Ogłoszenie 500 +

  Z dniem 1 lipca bieżącego roku upływa termin składania wniosków z możliwością ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  Informujemy również, że do dnia 17 czerwca 2016 r. wypłacono 5222 świadczenia wychowawcze dla 1985 dzieci, na ogólną kwotę 2.611.019,20 zł.

  Najbliższe wypłaty planujemy na 23-06-2016 r., 30-06-2016 r. i 13-07-2016 r.

 • bus.jpg

  Informacja 500 +

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie informuja, iż do dnia 06-05-2016 wpłynęły 1584 wnioski w tym 309 wniosków wysłanych pocztą elektroniczną.

  Jednocześnie informujemy, że trwa kampania informacyjna pod hasłem "500-BUS". Wizyta busa to okazja do uzyskania informacji na temat rządowego programu "Rodzina 500+" - kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia, jak wypełnić wniosek i gdzie złożyć. W Gminie Kępno bus 500+ pojawi się 10 maja 2016 r. od godziny 10.00 do 12.00 przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul Ratuszowa 1.

 • Świadczenie wychowawcze - 500+

  Telefony kontaktowe w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ - 510 900 451 / 510 900 366
 • Świadczenie wychowawcze 500+ - w przypadku pobytu członka rodziny za granicą

  Procedura postępowania w sytuacji ubiegania się o 500+ będzie analogiczna do tej, która dotyczy wszystkich wniosków o świadczenia rodzinne.

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kepnie, informując o pobycie członka rodziny za granicą.
  • Wniosek zostaje przekazany do ROPS z zapytaniem czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  • ROPS zbiera informacje pozwalające na ustalenie, czy w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy unijne.
  • ROPS ustala, że w Państwa sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i bada, który kraj powinien w pierwszej kolejności wypłacić świadczenie.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia w Polsce - ROPS wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie uprawnienia i wydaje decyzję oraz przekazuje jej treść stronie zagranicznej. Wypłatę świadczenia na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizuje gmina.
  • W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty powyższego świadczenia za granicą, ROPS przekazuje Państwa wniosek stronie zagranicznej, która zobowiązana jest do jego rozpatrzenia.

  Dodatkowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7730,program-rodzina-500-plus-w-ue.html

 • Ogłoszenie dot. wniosków elektronicznych 500+

  W związku z dużą liczbą wpływających wniosków dot. 500+, Miesko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie zwraca się z prośbą do osób przesyłających wnioski elektroniczne za pośrednictwem banków oraz systemu ePUAP, aby uważnie wypełniali wszystkie pola we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przesyłali wnioski wyłącznie jeden raz.

  Informujemy również, iż osoby które niekompletnie wypełnią wniosek będą wzywane w celu uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że nie zostanie on rozpatrzony.

 • Wnioski na świadczenia wychowawcze 500 +

  Wnioski na świadczenia wychowawcze 500 + można składać od 1 kwietnia 2016 r. w MGOPS :

  - Sekretariat MGOPS, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 - I piętro pokój nr 5 (w tym biurze będą przyjmowane wnioski na pierwsze i kolejne dzieci)

  - Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych MGOPS, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13- pokój nr 8 parter ( w tym biurze będą przyjmowane wnioski tylko na drugie i kolejne dzieci) oraz ul. Ks. P. Wawrzyniak 13 pokój nr 13 i 21 na I piętrze (w tych biurach będą przyjmowane wnioski na pierwsze i kolejne dzieci)

  W miesiącu kwietniu wnioski można składać w wydłużonych godzinach pracy:

  - od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00 (od 16:00 do 18:00 w pokoju nr 21, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13)

  - w sobotę od 08:00 do 13:00 (pokój nr 21, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13)

  WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ POZA KOLEJNOŚCIĄ

 • Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego otwartego naboru Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Świadczenie wychowawcze 500+ - informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dla wnioskodawców

  Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na dzieci przy składaniu wniosku prosimy o zabranie ze sobą oryginałów następujących dokumentów:

  1. dowód osobisty
  2. akty urodzenia dzieci
  3. wyroki orzekające rozwód lub separację
  4. wyroki w sprawie alimentów na dzieci, wyroki lub postanowienia sądowe o powierzonej opiece nad dzieckiem/dziećmi
  5. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób, oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
  6. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  7. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
  8. w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
  9. w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS-ie – zaświadczenie o wysokości składek zdrowtnych KRUS
  10. zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w 2014 r.
  11. dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy)
  12. dokument określający datę uzyskania dochodu (w przypadku podjęcia pracy) oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi przepracowany miesiąc
  13. orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • 52308602-9207-4027-a657-613090c57b3b.file.jpg

  Informacja dot. 500+

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  Punkty wydawania wniosków:

  • Sekretariat Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 (I piętro, pokój nr 5)
  • Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13:
   - pokój nr 8 (parter)
   - pokój nr 13 (I piętro)
   - pokój nr 21 (I piętro)
  • Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - punkt obsługi interesantów (parter)

  Punkty przyjmowania wniosków:

  • Sekretariat Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 (I piętro, pokój nr 5)
  • Biura Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13:
   - pokój nr 8 (parter)
   - pokój nr 13 (I piętro)
   - pokój nr 21 (I piętro)
 • rodzina_500_plus_program_rzadowy.jpg

  PORADNIK 500+

  Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

  Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

  Można równiez zapoznac się z poradnikiem dotyczącym świadczenia:
  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

 • Świadczenia rodzinne - "Złotówka za złotówkę"

  Od 1 stycznia 2016 roku, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne będą przyznawane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
  Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.
  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

 • Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

  Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

  • osoby bezrobotne,
  • niepracujący studenci,
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
  • opiekunowie faktyczni dziecka,
  • rodziny zastępcze,
  • osoby, która przysposobiły dziecko .

  Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie
  Brak kryterium dochodowego.

 • Wypoczynek zorganizowany przez MGOPS w Kępnie w 2015 r.

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie jak co roku zorganizował wypoczynek dla dzieci. Pierwsza 15-osobowa grupa korzystała z pobytu w Kobylej Górze w dniach od 7 lipca do 16 lipca. Druga 54-osobowa grupa w terminie od 26 lipca do 5 sierpnia przebywała w Żegiestowie (koło Krynicy Górskiej). Trzecia grupa 6-osobowa wypoczywała w Darłowie w dniach od 8 sierpnia do 19 sierpnia.

 • Ogłoszenie

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Kępnie informuje, że od dnia 1 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 w godzinach od 8:00 do 13:00 przy ul. Ks. Wawrzyniaka 13, pokój nr 8.
  Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

 • Miejsca pobytu noclegowego w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie

  Od dnia 1 lipca 2015 r. Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach 3d będący w strukturach Miejko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie dysponuje 18 miejscami pobytu noclegowego, codziennie w godzinach od 19.00 do 7.00. Zapewnia noclegi dla mężczyzn, możliwość wykonania zabiegów higienicznych oraz w razie konieczności zmianę ubrania. Pracownicy Ośrodka Wsparcia udostępniają informacje o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym.

  Do Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie na pobyt noclegowy nie przyjmowane są osoby będące pod wpływem alkoholu lub zachowujące się agresywnie.

 • jablka-rozdane!.jpg

  Jabłka rozdane!

  Dnia 28 maja 2015 r. po raz drugi pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie rozdane zostały bezpłatne jabłka. Owoce zostały przekazane mieszkańcom Miasta i Gminy Kępno przez Caritas Diecezji Kaliskiej, za co serdecznie dziękujemy! Podziękowania należą się także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie, Straży Miejskiej oraz dwóm Panom ochotnikom, którzy pomagali dźwigać ciężkie skrzynie! Mieszkańcy dwukrotnie dopisali, pogoda także. Mamy nadzieję, że długie oczekiwanie w kolejce, zostanie wynagrodzone smakiem pysznych szarlotek i przetworów!

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook